Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu (prijatelju) isto ono što sam sebi želi.”
(Muttefekun alejhi)
 • tawhid
  Allahova jednota (tevhid)
  PRIČAO NAM JE Muhammed b. Selam, a njemu Ebu-Mu'avija, prenoseći od A'meša, ovaj od Zejda b. Vehba i Ebu-Zabjana, a oni od Džerira b. Abdullaha da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah neće imati milosti prema onome koji nema milosti prema ljudima.”...
  Objavljeno: 18.01.2014 | 1:53
 • Islam7
  Ljubav
  Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Tako mi Allaha, u Čijoj je ruci moja duša, nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli! Hoćete li da vas uputim na djelo kojim ćete se, ako ga budete činili, zavoljeti? Nazivajte selam jedni drugima!” (Muslim)...
  Objavljeno: 1.02.2014 | 11:41
 • Every Day is Parent's Day- Father
  Nekategorizirano
  Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Ko odgoji dvije kćeri, i o njima se brine dok ne odrastu i udaju se, doći će na Sudnjem danu, pa ćemo ja i on biti kao ova dva prsta.” I sastavio je prste. (Muslim)...
  Objavljeno: 29.01.2014 | 11:01
 • Islam7
  Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla
  Ebu-Musa el-Ešari, r.a., prenosi: “Ušao sam kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., sa još dva čovjeka iz mog plemena, pa je jedan od njih dvojice rekao: ‘O Allahov Poslaniče, daj nam vlast (postavi nas zapovjednicima, emirima) nad nečim što ti je Uzvišeni Allah dao u namjesništvo!’ Zatim je i drugi rekao isto. A on je rekao: ‘Zaista mi, […]...
  Objavljeno: 18.02.2014 | 19:23
"Najvise ljudi koji ce uci u dzennet bit ce zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka."
(Buharija i drugi muhaddisi)
Od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Islam je sagrađen na petero: na svjedočenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadždža i postu ramazana.“ (Buharija)...
Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: „Pričao mi je moj otac, Omer ibn El-Hattab: ‘Jednoga dana, dok smo bili kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iznenada se pojavio jedan čovjek veoma bijele odjeće, izrazito crne kose, na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a niko ga od nas nije […]...
Od emira (zapovjednika) pravovjernih Ebu Hafse Omera ibnu'l-Hattaba- prenosi se da je rekao: »Čuo sam Allahova Poslanika – sallallahu alejhi we sellem-kako je rekao: »Djela su prema namjerama i svakome pripada ono što naumi. Pa čija je hidžra (seoba) za Allaha i Njegova Poslanika, njegova je seoba za Allaha i Njegova Poslanika. A čija je […]...
Buharija u svom Sahihu bilježi hadis koji prenosi Selman u kome se kaže da je Allahov Poslank,  s.a.v.s., rekao: ”Nema tog čovjeka koji se u petak okupa, dobro očisti i namiriše uljanim ili kakvim drugim mirisom koji se zatekne u kući, te tako, ne razdvajajući bilo koga, ode u džamiju, klanja ono što mu je […]...
PRIČAO MI JE Usman b. Ebu-Šejba, a njemu Džerir, prenoseći od Mensura, on od Ebu-Vaila, ovaj od Amra b. Šurahbila, a on od Abdullaha, da je kazivao: “Upitao sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Koji je grijeh najveći kod Allaha?” “Da nekoga smatraš Allahu ravnim, a On te je stvorio!”, reče on. “To je, uistinu, […]...
PRIČAO NAM JE Abdullah b. Jusuf, a njega je obavijestio Malik, prenoseći od Sumejja, on od Ebu-Saliha, a ovaj od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada imam izgovori:  ‘gajril-magdubi alejhim veled-dallin!’ (… a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!), vi recite: […]...
Mnogobrojni hadisi Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme, podstiču na činjenje hidžame.   Od Džabira, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: Čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi we selleme gdje kaže: „Ako i u čemu od toga sa čime se liječite ima koristi, onda je to u pijenju meda, ili u rezu od hidžame, […]...